Изследване влиянието на екокъщите във вилно селище „Азарея” върху здравословното състояние на човека.

През последните две десетилетия все по-голям проблем стават т. н. социалнозначими заболявания, които се характеризират с по-голяма смъртност и инвалидизация. За съжаление България заема  81 първи места по заболявания в света. Според проф. Ч. Мерджанов социално значимите забоявания в България са достигнали такова разпространение, че могат да бъдат наречени истинска национална здравно-демографска трагедия.
Съвременната медицина с всичките си блестящи оборудвания и чудодейни медикаменти не е в състояние ефективно да се бори с редица отдавна известни и нововъзникнали заболявания. Тя е  безпомощна срещу непрекъснато нарастващите биогенни и техногенни въздействия, като електроуреди, компютри, мобилни телефони, геопатогенни зони и други.
Засилва се интересът към алтернативните методи за защита и лечение, известни от хилядолетия и базиращи се на естествените природни фактори за активиране на вътрешните сили на човека.  Чрез връщане към корените на народните традиционни методи на живот, лечение и защита, много хора и у нас успяват коренно да променят качеството на своя живот.
Успешен опит в това отношение е създаването на екоселище „Азарея” в сърцето на Троянския балкан. То е ункално с това, че се използва древната традиция на строителство с природни естествени материали. Спазени са всички условия за правилно изграждане по Фън Шуй. Конусовидната геометрична форма на къщите създава условия за естествено усилване на космическите сили и неутрализиране на всички биогенни и техногени патологични излъчвания.

През месец май 2008г. специалисти от Центъра по квантова медицина в София, проведе научен експеримент за проучване въздействието на престоя в къщите на екоселище „Азарея” върху здравословното състояние на хората.

Цел на изследването:

Да се докаже, че престоя в къщите на екоселище „Азарея” се отразява положително върху здравословното състояние на хората.
Задачи :
1.  Да се извършат експериментални изследвания върху промяната на енергийното състояние на хора живеещи различно време в екокъщите.
2. Да се обективизира процеса на промяна на енергийния статус на хората живеещи в екокъщите.
3. Да се извършат експериментални изследвания върху промяната на функциите на органите и системите в тялото на хората, живеещи в екокъщите.
4. Да се изведат препоръки за практиката.

Предмет на изследването

е процеса на динамично преразпределение на жизнената енергия в меридианите на човешкото тяло и функционалните изменения на всички органи и системи при хората живеещи в екокъщите.
Обект на изследването е група от 14 жени и мъже на възраст от 8 до 76 годишна възраст, някои от които със сериозни здравословни проблеми.
В случая е използван диагностично-терапевтичния апарат “PERESVET”, разработен от екип учени от  Руската асоциация по квантова медицина въз основа на метода на Р.Фол. Апаратът е регистриран в България и притежава сертификат на МНЗ № 26.00.145 / 23. 10. 2002 г. Той е отличен с Диплом за най-добро изобретение на техническото изложение в Женева през 1995г.; Златен медал и диплом на международния панаир в Брюксел през 2001г.; Златен медал за практически принос в укрепване здравето на човечеството “М.И.Мечников”. през 2001г.и др.
Методът на д-р Рейнхард Фол се определя като диагностичен метод, основан на корелацията между измененията на електропроводимостта на биологично активните точки и функционалното състояние на съответстващите им органи и системи в организма. Изходно понятие е понятието енергия. Циркулирането на енергията в организма осигурява  функционирането му като цяло и определя състоянието му. Кожата на човека е сложна динамична система, която управлява потока на постъпващата отвън енергия. По нея са разположени множество “приемници” на външна енергия, повечето от които се намират в т. н. БАТ (биологично активни точки) и БАЗ (биологично активни зони). БАТ, посредством канали или меридиани, се свързват помежду си и със системите от органи. По този начин една част от общата енергийна система на организма изпълнява функция на улавяне на енергията, а друга част – функция на транспортиране на тази енергия и доставянето и в съответстващия орган или система.

Диагностичният комплекс АРМ “Пересвет” има следните възможности:
1. Експресна оценка на функционалното състояние на всички органи и тъканни системи.
2. Диагностика на латентно протичащи инфекциозни и дегенеративни процеси.
3. Провеждане на превантивна диагностика на доклинични състояния (като ново направление в профилактичната медицина).
4. Оценка ефективността на проведеното лечение на всеки етап и своевременно откриване появата на странични действия на прилаганите терапевтични средства.
5. Тест за наличие на вируси, бактерии, гъбички, паразити, туморни процеси, най-подходящите медикаменти, биодобавки, билки и много други.
6. Въз основа на диагностиката, може да се репринтират вълновите отклонения на пациента върху произволен енергоносител и да се изработи персонално хомеопатично лекарствено средство.
7. Електро-пунктурна терапия.

Функционалното състояние на организма се обективизира чрез графики, схема, кръгова диаграма и статистическа таблица. Нормално функциониращите органи се изобразяват със зелен цвят, енергийното претоварване (според неговата степен) - с различни нюанси на червеното, а енергийния недостиг - на синьото. Жълтия цвят означава дисфункция. След всяка диагностика, компютърната програма обобщава резултатите от изследването, като за нашите цели най-показателни за здравословното състояние са два параметъра – асиметрия (в брой единици) и електропунктурна патология (в %). Колкото по-ниски са тези стойности, толкова функционалното състояние на изследвания е по-добро и толкова той е по-близо до идеалното здраве.

Провеждане на изследването

Изследването се извърши в периода от 11 до 18 май 2008 г. включително в екоселище „Азарея”. Направени бяха контролни измервания на всички органи и системи на участниците в експеримента. При всички бяха измерени еднакъв брой (46) биологично активни точки. Целта бе да се проследи в динамика цялостния функционален статус на участниците. На 11 от участниците бяха направени 3 измервания, те престояха 7 нощи в къщите. На 3 от участниците бяха направени по 2 диагностични измервания. Един от тях престоя 5 нощи а останалите двама само 1 нощ в екокъщите. Измерванията бяха осъществени по следната еднотипна схема за всички участници:
1 измерване – на всички участници в експеримента, непосредствено преди настаняване в екокъщите.
2  измерване – на 11-те участника в пълната програма, след преспиване 3 нощи в екокъщите.
3 измерване – на всички участници в експеримента, преди отпътуване от екоселище „Азарея”.

В резултат от направените измервания се получиха следните резултати:

 

 

участник – възраст.

1измерване
асим. / патол.

2 измерване
асим. / патол.

3 измерване
асим. / патол.

1

Д. Т.  – 49г.

4,3е / 62,8  %

4,0е / 35,1 %

0 е / 0 %

2

Ж. Т.  – 24г.

2,3е / 6,1 %

-------

2,9е / 7,1 %

3

К. Н. – 8г.

8,0е / 18,5 %

11,7е / 31,4 %

0,6е / 1,0 %

4

К. Ч. – 76г.

14,3е / 38,0 %

7,2е / 26,2 %

7,5е / 18,0 %

5

Л. Н. – 37г.

8,0е / 20,2 %

2,8е / 7,6 %

3,0е / 5,2 %

6

М. Ч.  – 33г.

6,1е / 21,1 %

5,7е / 25,7 %

5,6 е / 13,0 %

7

Н. В. – 68г.

6,9е / 33,8 %

6,4е / 19,3 %

0,5е / 1,2 %

8

Р. Р. – 27г.

6,2е / 16,9 %

3,9е / 9,1 %

4,8е / 16,8 %

9

С. В. – 49г.

8,1е / 28,7 %

4,4е / 11,8 %

1,9е / 5,1 %

10

С. М. – 56г.

3,9е / 11,8 %

3,7е / 9,9 %

2,7е / 5,4 %

11

С. К. - 30г.

9,0е / 25,2 %

--------

0,7е / 2,7 %

12

С. Ч. – 68г.

8,9е / 42,8 %

3,8е / 13,2 %

1,0е / 1,9 %

13

Т. В. – 49г.

3,0е / 11,3 %

--------

0,5е / 0,8 %

14

Т. Т. – 53г.

   7,2е / 34,4 %

6,0е / 22,8 %

1,2е / 3,0 %Средно статистически за цялата група, асиметрията и патологията при всяко измерване се променя по следния начин:

1 измерване

2 измерване

3 измерване

асиметрия/патология

асиметрия/патология

асиметрия/патология

6,87 е  /  26,5 %

5,42е  /  19,28 %

2,35е  /  5,8 %Резултати и анализи

При анализиране на резултатите от направените изследвания се установиха следните резултати:
1. Със всяка следваща нощ, преживяна в екокъщите, средно статистически за цялата група се наблюдава плавно и трайно намаляване на патогенните показатели “асиметрия” и “електропунктурна патология”, като от началото до края на престоя асиметрията намалява 2,92 пъти а патологията  4,57 пъти!
2. За два дни след настаняването на групата в екокъщите, (между първото и второто измерване), асиметрията спада с 21% а патологията с 27,2%. От третия до последния ден на престоя, (между третия и последния ден от престоя), асиметрията спада с 56,6 % а патологията със 69,9%. Общо от първия до последния ден на престоя ( между първото и последно измерване), асиметрията спада с 65,8 % а патологията с 78,1%,  при R (t критерий за достоверност) -  4,13 – 99%.
3. Участниците при които на първичната диагностика се наблюдава дисфункция в някои органи, след преживяване в екокъщите постепенно преминават от  хиперфункция в норма.
4. След кратък престой в екокъщите при голяма част от участниците в експеримента се наблюдава активиране на имунната система, като до края на престоя се нормализира.  
5. При всички участници, в началото на престоя се наблюдава недостиг в нервна и ендокринна системи. След кратък престой в екокъщите се наблюдава по-голяма активност на съотвените системи, след което до края на престоя функциите им плавно се нормализират.
6. След седемдневна почивка в екокъщите се наблюдава пълен енергиен баланс при 50% от участнците. Наблюдаваните промени, по-изразени в меридианите на черния дроб, стомаха, панкреаса и далака отварят врата за бъдещи целенасочени научни изследвания.
При анализа на резултатите от приложените други методи – наблюдение, беседа, експертна оценка, се разкриват същите закономерности, както при електропунктурната диагностика. Всички участници са с подобрено самочувствие, значително намалели субективни оплаквания и обективно установени патологични отклонения, повишена физическа издържливост и психическа устойчивост, редукция на телесното тегло и подобрена комуникативност.

Заключение

В началото на престоя в екокъщите при всички участници се наблюдава мощно отваряне на меридианите, зареждане с енергия и хиперактивиране на всички функции, след което плавно успокояване и балансиране на всички жизнени процеси.
За постигане на траен енергиен баланс и съответно добър лечебен ефект, оптималното време за престой в екокъщите трябва да е поне 10 дни!
На базата на обработената информация от компютърната диагностика и приложените други методи се разкрива ефективността на въздействието на екокъщите върху хората живяли в тях.

Доказва се, че екокъщите имат превъзходен лечебен ефект! Центърът за квантова медицина, препоръчва екокъщите да се използват при строителството на екоселища, оздравителни лагери и бази за лечение и отдих!  

София 26 05.2008г.
д-р Д. Тодорова
Освен разработените седем варианта е възможно проектирането и изграждането на индивидуални проекти съобразно желанието на клиента и особеностите на терена.

За повече информация свържете се с нас на телефони:
02/953 4172                     0888/214466

 

 

 


© studio Monmartr. All right reserved.